Sutikimas dėl asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo

Pateikite duomenis apie save

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO

Pažymėdamas varnelę sutinku ir patvirtinu:

Sutinku būti apdraustas draudimo bendrovės ADB „Gjensidige“, įmonės kodas 110057869, buveinė Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, pagal Sveikatos draudimo taisyklių Nr. 067 (patvirtinta 2017-10-24 Valdybos posėdyje) sąlygas;

Esu supažindintas su Sveikatos draudimo taisyklėmis Nr. 067 (patvirtinta 2017-10-24 Valdybos posėdyje), jos man aiškios ir suprantamos, jokių pastabų neturiu. Taisykles perskaičiau čia: https://www.gjensidige.lt/darbuotoju-draudimas/darbuotoju-sveikatos-draudimas;

Sutinku, kad Draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys tvarkytų mano asmens duomenis (įskaitant atvejus, kai šiuos duomenis pateikia Draudėjas), taip pat ir ypatingus asmens duomenis apie mano sveikatos būklę, ligų istoriją, gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, medicinines konsultacijas, diagnozes, gydymą, medicininių tyrimų duomenis ir negalavimus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei nagrinėdamas įvykius, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais;

Aš suprantu ir sutinku, kad Draudikas teiktų paklausimus ir gautų mano asmens duomenis ir kitą informaciją (pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija susijusi su mano sveikatos būkle, sveikatos istorija, medicininėmis konsultacijomis, diagnozėmis, gydymu, ligomis ar negalavimais, man suteiktomis paslaugomis bei parduotomis prekėmis) iš sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, sveikatingumo paslaugas teikiančių įmonių, optikos salonų ir kitų trečiųjų asmenų draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei nagrinėdamas įvykius, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais;

Aš suprantu ir sutinku, kad Draudikas teiktų mano asmens duomenis, įskaitant aukščiau minėtus ypatingus asmens duomenis, teisėsaugos institucijoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinėms, sveikatingumo paslaugas teikiančioms įmonėms, optikos salonams ir kitiems tretiesiems asmenims draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei nagrinėdamas įvykius, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais;

Aš suprantu ir sutinku, kad Draudėjui išbraukus mane iš draudžiamų darbuotojų sąrašo Draudikas teiktų Draudėjui informaciją apie mano panaudotą draudimo sumos dalį, neatskleidžiant jokios detalesnės informacijos apie lėšų panaudojimo vietas (pavyzdžiui, gydymo įstaigų pavadinimų) ir/ar lėšų panaudojimo tikslą (kokioms paslaugoms apmokėti Jūs panaudojote lėšas);

Patvirtinu, kad esu informuotas apie teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi, gaunami ir naudojami mano asmens duomenys, ir esu įspėtas, kad nesant sutikimo, sutartis bus nesudaroma, o jeigu sudaryta – bus nutraukiama;

Šis sutikimas galioja šiai sutarčiai ir visiems jos pakeitimams bei pratęsimams, sudarytiems pagal Sveikatos draudimo taisykles Nr. 067 (patvirtinta 2017-10-24 Valdybos posėdyje).

Pažymėdamas varnelę sutinku ir patvirtinu:

Sutinku, kad Draudikas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai mano pateiktus asmens duomenis (įskaitant atvejus, kai šiuos duomenis pateikia Draudėjas) tvarkytų rinkodaros tikslu, taip kaip tai reglamentuota LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (teirautųsi nuomonės bei informuotų apie Draudiko teikiamas paslaugas);

Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad Draudikas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai tvarkytų mano asmens duomenis rinkodaros tikslu;

Šis sutikimas galioja šio draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos;

Esu informuotas, jog šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo raštu arba telefonu 1626 ir kad turiu teisę nesutikti su mano duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais informuodamas apie tai Draudiką raštu ar telefonu 1626.