Kilus klausimams, prašome susisiekti su atsakingais „Gjensidige“ darbuotojais:

Mindaugas Lipnius
mindaugas.lipnius@gjensidige.lt
+370 698 585 93

Diana Gailevičienė
diana.gaileviciene@gjensidige.lt
+370 615 52 586

Danske Bank darbuotojų sveikatos draudimo forma

Pateikite duomenis apie save

Draudimo variantai: *

I variantas: darbo stažas Danske banke iki 3 metų (Stažas skaičiuojamas Gruodžio 1 d.)

Ambulatorinis gydymas – 3.000 EUR
Stacionarinis gydymas valstybinėse ligoninėse – 3.000 EUR
Visų rizikų draudimas. Alfa – 120 EUR

II variantas: darbo stažas Danske banke daugiau nei 3 metai (Stažas skaičiuojamas Gruodžio 1 d.)

Ambulatorinis gydymas – 3.000 EUR
Stacionarinis gydymas valstybinėse ligoninėse – 3.000 EUR
Visų rizikų draudimas. Alfa – 155 EUR

PRIEDAS NR. 4 prie draudimo liudijimo GJELT Nr. 2337157

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO

Pasirašydamas sutinku ir patvirtinu:

Sutinku, kad Draudėjas perduotų mano asmens duomenis draudimo bendrovei ADB „Gjensidige“, darbuotojų sveikatos draudimo sutarties administravimo ir/ar vykdymo tikslu.

Sutinku būti apdraustas draudimo bendrovės ADB „Gjensidige“, įmonės kodas 110057869, buveinė Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, pagal Sveikatos draudimo taisyklių Nr. 067 (patvirtinta 2016-03-07 Valdybos posėdyje) sąlygas;

Esu supažindintas su Sveikatos draudimo taisyklėmis Nr. 067 (patvirtinta 2016-03-07 Valdybos posėdyje), jos man aiškios ir suprantamos, jokių pastabų neturiu ir taisyklių kopija man įteikta;

Sutinku, kad Draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys tvarkytų pateiktus mano asmens duomenis (įskaitant atvejus, kai šiuos duomenis pateikia Draudėjas), taip pat ir ypatingus asmens duomenis apie mano sveikatos būklę, ligų istoriją, gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, medicinines konsultacijas, diagnozes, gydymą, medicininių tyrimų duomenis ir negalavimus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei nagrinėdamas įvykius, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais.

Aš suprantu ir sutinku, kad Draudikas teiktų paklausimus ir gautų mano asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, vardas, pavardė, asmens kodas, informacija susijusi su mano sveikatos būkle, sveikatos istorija, medicininėmis konsultacijomis, diagnozėmis, gydymu, ligomis ar negalavimais, man suteiktomis paslaugomis bei parduotomis prekėmis) iš sveikatos priežiūros įstaigų, ekspertų, teisėsaugos institucijų, bankų, valstybės registrų, draudimo bendrovių, vaistinių, sveikatingumo paslaugas teikiančių įmonių, optikos salonų, Valstybinės ligonių kasos, Teritorinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų trečiųjų asmenų .

Aš suprantu ir sutinku, kad Draudikas pagal poreikį teiktų mano asmens duomenis, įskaitant aukščiau minėtus ypatingus asmens duomenis:
- teisėsaugos institucijoms, bankams, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo bendrovėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, sudarius draudimo sutartį, vertinant įvykusius įvykius ir/ ar nustatant draudimo išmokų dydžius;

Patvirtinu, kad esu informuotas apie teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi, gaunami ir naudojami mano asmens duomenys, ir esu įspėtas, kad nesant sutikimo, sutartis bus nesudaroma, o jeigu sudaryta – bus nutraukiama.

- Sveikatos draudimo taisyklės Nr. 067, galioja nuo 2016 03 31

Sutinku, kad Draudikas ar jo įgaliotieji duomenų tvarkytojai mano pateiktus asmens duomenis (įskaitant atvejus, kai šiuos duomenis pateikia Draudėjas) tvarkytų rinkodaros tikslu, taip kaip tai reglamentuota LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (teirautųsi nuomonės, informuotų apie Draudiko teikiamas paslaugas). Šis sutikimas galioja draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad Draudikas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai tvarkytų mano asmens duomenis rinkodaros tikslu. Esu informuotas, jog šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo raštu arba telefonu 1626 ir kad turiu teisę nesutikti su mano duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais informuodamas apie tai Draudiką raštu ar telefonu 1626.