Kelionės, asmens, darbuotojų sveikatos draudimo įvykis

Čia rasite naudingą informaciją, aprašytą veiksmų eigą ir patarimus atsitikus kelionių, asmens, darbuotojų sveikatos draudimo įvykiui. Taip pat sužinosite, kaip teisingai pranešti apie įvykį ir greitai sulaukti reikalingos pagalbos.

Kelionės draudimo įvykis

Atsitikus įvykiui, jei už paslaugas pilnai atsiskaitėte, praneškite apie jį mums internetu. Internetinėje prašymo formoje bus galima pridėti ir visus turimus žalos dokumentus. Jei Jums yra reikalinga skubi konsultacija arba tiesioginė mūsų pagalba, 24/7 informuokite asistavimo kompaniją UAB OPS LT (+370 5 203 4440; gjensidige@ops24.eu). Darbo laiku bendro pobūdžio konsultacijos teikiamos ir telefonu 1626 (iš užsienio +370 5 272 1626).

Patyrėte išlaidas dėl ūmios ligos ar traumos gydymo užsienyje?

Jei užsienyje patyrėte traumą ar susirgote, nedelsdami kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Tik tokiu atveju iš gydymo įstaigos galėsite gauti draudžiamojo įvykio faktą patvirtinančius dokumentus. Iš gydymo įstaigos reikalaukite dokumento, kuriame būtų nurodyta: paciento vardas, pavardė, draudžiamojo įvykio data, kreipimosi į gydymo įstaigą data, gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas. Būtinai reikalaukite apmokėjimo dokumentų (sąskaitų, kvitų), kurie patvirtintų kiek ir kokia valiuta buvo sumokėta už suteiktas paslaugas.

Svarbu: jei apdraustasis asmuo yra guldomas stacionariniam gydymui, apie įvykį būtinai praneškite per 24 valandas šiais kontaktais: tel.: +370 5 203 4440, el. paštas: gjensidige@ops24.eu.

Pranešdami apie įvykį nurodykite:

• apdraustojo asmens vardą ir pavardę;

• draudimo liudijimo numerį;

• šalį, kurioje esate;

• įvykio aplinkybes;

• gydymo įstaigos pavadinimą, telefono numerį, elektroninį paštą;

• kontaktinius duomenis, kuriais galėtume su Jumis susisiekti.

Primename, jog medicininių įvykių atvejais Jums visuomet bus reikalingi šie dokumentai:

• užpildyta prašymo forma (pildoma internetu)

• draudimo liudijimo kopija;

• užsienio gydymo įstaigos medicininiai dokumentai (išrašai, pažymos) su nurodyta ligos/traumos diagnoze, nusiskundimais, suteiktų medicininių paslaugų aprašu;

• suteiktų paslaugų apmokėjimo dokumentai (sąskaitos, kvitai). Jei Jūsų draudimo sutartyje yra numatytos kitos draudimo rizikos, trumpai apžvelgiame pirminius privalomus veiksmus, kuriuos turėtumėte atlikti iškart atsitikus įvykiui.

Padarėte nuostolį tretiesiems asmenims ar jų turtui?

Jeigu iš Jūsų reikalaujama atlyginti žalą, padarytą trečiųjų asmenų kilnojamam ar nekilnojamam turtui, sveikatai ar gyvybei (asmens civilinės atsakomybės draudimo rizika), reikalaukite, kad nuketėjusysis pateiktų Jums raštišką pretenziją bei žalos dydį pagrindžiančius dokumentus, nurodykite savo draudimo liudijimo numerį ir mūsų kontaktus, kad nukentėjusysis galėtų kreiptis ir tiesiogiai į mus. Apie įvykį mus telefonu arba elektroniniu paštu turėtumėte informuoti per 24 val.

Negalėjote išvykti į suplanuotą kelionę?

Nedelsdami (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) kreipkitės į kelionių organizatorių, atsisakykite kelionės bilietų ir viešbučių rezervacijos bei susigrąžinkite pagal sutartį Jums priklausančią pinigų dalį.

Jums vėlavo ar buvo atšauktas skrydis?

Raštu kreipkitės į Vežėją ir gaukite:

• Pažymą, kad transporto priemonė vėlavo ar buvo atšaukta. Pažymoje turi būti nurodyta šio vėlavimo/atšaukimo priežastis.

• Vežėjo raštą, kuriame nurodytas jų mokamos kompensacijos dydis arba motyvuotas atsakymas ją išmokėti.

Jums vėlavo bagažas, jį praradote ar jis buvo sugadintas?

• Apie įvykį nedelsdami praneškite vežėjo atstovui ir gaukite iš jo įvykį patvirtinančius dokumentus. Juose turi būti nurodyta įvykio data, faktinis vėluojančio bagažo pristatymo laikas, arba patvirtintas bagažo praradimo ar sugadinimo faktas.

• Gaukite vežėjo raštą, kuriame būtų nurodytas jų mokamos kompensacijos dydis ar motyvuotas atsisakymas ją išmokėti.

Asmens draudimo įvykis

Jei patyrėte traumą ar susirgote, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 48 val. kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Tik tokiu atveju iš gydymo įstaigos galėsite gauti draudžiamojo įvykio faktą patvirtinančius dokumentus, kurie mūsų ekspertams leis priimti sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo.

Iškart, kai tik tampa įmanoma, bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų, praneškite apie įvykį mums internetu ir pateikite:

 • Medicininę pažymą, išrašą ar kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius įvykio metu patirtus sužalojimus, jų gydymą ir jo trukmę.
 • Jei kreipiatės dėl randų ar pigmentinių dėmių, susidariusių po įvykio, papildomai pateikite gydymo įstaigos išrašą, kuriame būtų nurodytas randų ar pigmentinių dėmių dydis – ilgis ir plotis, taip pat nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi likusio rando ar pigmentinės dėmės dydis. Fotografuodami prie tų sužalojimų pridėkite liniuotę. Vaizdas nuotraukose turi būti aiškus.
 • Pasirinkus dienpinigių variantą, būtina pateikti nedarbingumo pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas nedarbingumo laikotarpis ir nedarbingumo pažymėjimo numeris.
 • Įgaliojimą, kuris suteikia galią tinkamam asmens atstovui atlikti visus draudimo reikalavimus.
 • Jei turite, pateikite ir kitus su įvykiu susijusius dokumentus – pavyzdžiui, policijos pažymą.

Jei draudėjas yra juridinis asmuo, būtina pateikti ir šiuos dokumentus:

 • Pažymą iš darbovietės, kad įvykio dieną apdraustasis dirbo įmonėje.
 • Nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei atsitikimas įvyko darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo.
 • Jei draudimo sutartyje numatyta, kad naudos gavėjas yra įmonė, būtinas parašais patvirtintas apdraustųjų sutikimas, kad išmoka priklauso įmonei.

Sveikatos draudimo įvykis

Būdami apdrausti sveikatos draudimu, galite kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, odontologijos kabinetus, vaistines, optikos salonus, sporto klubus, baseinus ir SPA centrus (įstaigą turi turėti licenciją verstis nurodyta veikla). Kreipdamiesi su savimi turėkite ir įstaigos darbuotojui paprašius pateikite savo asmens dokumentą. Savo draudimo sumų pasikeitimus galite patikrinti savitarnos sistemoje.

Jeigu kreipsitės į įstaigą, kuri yra Jums parinkto draudimo plano partnerių sąraše, įstaigos darbuotojas nurodys, kokią sumą už Jums suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes įstaigai tiesiogiai apmokėsime mes ir kokią sumą jūs turėsite apmokėti pats savo lėšomis (taip gali įvykti dėl to, kad pagal draudimo sąlygas Jums apmokama tik dalis išlaidų, pvz. 80%, Jūs viršijote draudimo sumos limitą arba paslauga iš partnerio nėra perkama tiesiogiai).

Jeigu kreipsitės į įstaigą, kuri nėra Jums parinkto draudimo plano partnerių sąraše, ir tais atvejais, kai paslauga iš partnerio nėra perkama tiesiogiai, apmokėkite už Jums suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes savo lėšomis ir paimkite dokumentus, kurių reikės kreipiantis dėl draudimo išmokos:

 • paslaugų ir (ar) prekių pirkimą patvirtinančią sąskaitą-faktūrą. Jei paslaugos suteiktos paslaugų teikėjo, veikiančio pagal verslo liudijimą, kartu su pirkimo kvitu būtina pateikti verslo liudijimo kopiją;
 • dokumentus, patvirtinančius pirktų paslaugų ir (ar) prekių apmokėjimą: sąskaitą su kasos kvitu, kasos pajamų orderio kvitu ar pinigų paėmimo kvitu;
 • dokumentus apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas: išrašą ar medicinos dokumentų kopiją su gydytojo parašu, kuriame nurodyta informacija apie susirgimo pobūdį, diagnozę, paskirtus ar atliktus tyrimus ir gydymą ar procedūras;
 • jei įsigyjami vaistai – receptą (e-receptą) vaistams;
 • jei įsigyjamos optikos prekės – užsakymo lapą optikos priemonėms įsigyti, receptą ar jo kopiją. Šiuose dokumentuose turi būti nurodytas apdraustojo, kuriam suteiktos paslaugos, vardas, pavardė, asmens kodas, kreipimosi į įstaigą data, išvardintos suteiktos paslaugos ar įsigytos prekės, jų kaina.
Norėdami gauti draudimo išmoką, per 30 kalendorinių dienų registruokite įvykį internetu ir draudžiamojo įvykio atveju patirtas išlaidas mes Jums kompensuosime per trumpiausią laiką.