Kitų draudimų įvykis

Čia rasite naudingą informaciją, aprašytą veiksmų eigą ir patarimus atsitikus civilinės atsakomybės, statybų, verslinių gyvūnų, vežamų krovinių ar vežėjų civilinės atsakomybės, ar kitų draudimų įvykiui. Taip pat sužinosite, kaip teisingai pranešti apie įvykį ir greitai sulaukti reikalingos pagalbos.

Civilinės atsakomybės draudimo įvykis

Apie įvykį iškart praneškite atsakingoms institucijoms – policijai, greitajai medicinos pagalbai, priešgaisrinės saugos, avarinei ar kitoms tarnyboms. Per 1 darbo dieną praneškite mums apie gautus reikalavimus atlyginti žalą arba apie įvykius bei aplinkybes, dėl kurių ateityje gali būti pareikšti tokie reikalavimai.

Praneškite mums apie įvykį internetu per 3 darbo dienas nurodydami:

 • kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis bei dėl kokių priežasčių atsitiko toks įvykis;
 • pavardes, pavadinimus, adresus ir kitą žinomą informaciją apie asmenis, pareiškusius ar galinčius pareikšti reikalavimus atlyginti žalą;
 • galimą žalos dydį;
 • savo poziciją dėl pareikštos civilinės atsakomybės ar galimo reikalavimo atžvilgiu.

Per 1 darbo dieną praneškite mums apie dėl žalos atlyginimo pradėtus teisminius procesus, net ir tuo atveju, jei jau buvote pranešę apie draudžiamąjį įvykį.

Statybinių rizikų draudimo įvykis

Atsitikus statybinių rizikų draudžiamajam įvykiui, pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių žalai sustabdyti, stenkitės sumažinti nuostolių dydį. Apie įvykį iškart praneškite policijai, kitoms pagal situaciją reikalingoms tarnyboms.

Per 3 darbo dienas praneškite apie draudžiamąjį įvykį mums internetu ir suteikite išsamią informaciją apie visas žinomas draudžiamojo įvykio aplinkybes, o per 5 darbo dienas raštu patvirtinkite apie draudžiamąjį įvykį bei užpildykite mūsų nustatytos formos dokumentus.

Išsaugokite darbams naudojamus sugadintus statybos produktus, montuotinus įrenginius, medžiagas ar kitas dalis ir pateikite jas mums ar mūsų įgaliotam atstovui.

Pasidalinkite su mumis visa informacija, kuri yra būtina tinkamam mums perėjusios reikalavimo teisės įgyvendinimui. Mums paprašius, pateikite raštą dėl reikalavimo teisės perleidimo. Kuo greičiau praneškite mums, net ir tuo atveju, kai buvo anksčiau pranešta apie draudžiamąjį įvykį, jeigu dėl žalos atlyginimo pradedamas teisminis procesas.

Vežamų krovinių ir vežėjų draudimo įvykis

Atsitikus įvykiui, pirmiausia imkitės visų galimų veiksmų gelbėti žmones, jei jiems gresia pavojus. Pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių žalai sustabdyti, stenkitės sumažinti nuostolių dydį.

Apie įvykį nedelsdami praneškite policijai (vagystės atveju – kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.) ir kitoms pagal situaciją reikalingoms tarnyboms.

Taip pat raštu įspėkite trečiąją šalį (ekspeditorių, siuntėją ir kt.), kuriai dėl įvykio gali kilti/kyla atsakomybė prieš kitus asmenis, apie galimas pretenzijas dėl nuostolių. Be mūsų sutikimo neduokite jokių sutikimų trečiajai šaliai atsisakyti prisiimtų įsipareigojimų dėl atsakomybės už krovinį.

Jei draudžiamasis įvykis atsitiko Lietuvos teritorijoje, apie tai praneškite mums nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, jei užsienyje – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Tuo pačiu pateikite mums šiuos dokumentus:

Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo įvykio atveju

 • draudimo polisą;
 • pranešimą apie įvykį;
 • CMR važtaraštį, TIR Carnet (jei buvo reikalinga pervežant krovinį);
 • krovinį lydinčią sąskaitą;
 • muitinės deklaracijas (jei turėjo būti pildomos pervežant krovinį);
 • pervežimo užsakymą;
 • krovinio priėmimo – perdavimo aktą;
 • apgadinto krovinio fotografijas;
 • policijos (teisėsaugos institucijos) pažymą. Jei apie įvykį policijai nebuvo pranešta - nurodyti to priežastis bei pateikti savo paaiškinimus pagrindžiančius dokumentus;
 • vairuotojo paaiškinimą dėl pervežimo ir įvykio aplinkybių;
 • transporto priemonę vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimo kopiją;
 • transporto priemonės, puspriekabės techninius pasus ir techninės apžiūros dokumentus (aktualius įvykio datai);
 • refrižeratoriaus šaldymo įrenginio tinkamumo sertifikatą (FRC, ATP) (jei šie įrenginiai buvo reikalingi krovinio pervežimui);
 • teisėto pretenzijos reiškėjo pretenziją vežėjui su nuostolių paskaičiavimais bei žalos dydį pagrindžiančiais dokumentais;
 • apmokėjimo už krovinį dokumentą;
 • informaciją, ar atlyginote krovinio savininkui/teisėtam pretenzijos reiškėjui įvykio metu patirtą nuostolį (jei taip, būtinas šį faktą patvirtinantis dokumentas).

Krovinių draudimo įvykio atveju

 • draudimo polisą;
 • pranešimą apie įvykį;
 • su vežėju sudarytą sutartį (užsakymą) krovinio pervežimui;
 • CMR važtaraštį, TIR Carnet (jei buvo reikalinga pervežant krovinį);
 • muitinės deklaracijas (jei turėjo būti pildomos pervežant krovinį);
 • krovinį lydinčią sąskaitą;
 • krovinio perdavimo – priėmimo aktą;
 • apgadinto krovinio fotografijas;
 • pretenziją faktiniam vežėjui ar kitiems pervežime dalyvavusiems vežėjams, pakrovimą vykdžiusiai įmonei, logistikos sandėliams (priklausomai nuo to, kuriuo metu galėjo būti apgadintas krovinys);
 • faktinio vežėjo CMR draudimo liudijimo kopiją (jeigu turite);
 • informaciją, ar dėl anksčiau minėto įvykio Jums yra pareikšta pretenzija (jei taip, prašome pateikti ją (patvirtintą parašu ir antspaudu) bei jos priedus (jei jie yra));
 • žalos dydį pagrindžiančius dokumentus;
 • informaciją, ar atlyginote krovinio savininkui/teisėtam pretenzijos reiškėjui įvykio metu patirtą nuostolį (jei taip, būtinas šį faktą patvirtinantis dokumentas).

Verslinių gyvūnų draudimo įvykis

Jūsų gyvuliui sunegalavus, patyrus traumą ar susirgus, nedelsdami kreipkitės į veterinarą. Jei planuojate gyvulį skersti gresiant neišvengiamam gaišimui bei gyvuliui susirgus ar patyrus traumą, per 2 dienas praneškite apie įvykį internetu ir vėliau pateikite šiuos dokumentus žalai atlyginti:

 • prašymą atlyginti žalą;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus;
 • draudimo liudijimo kopiją;
 • veterinaro išvadą;
 • gaišenų važtaraštį;
 • priverstinio skerdimo dokumentus (sąskaitą faktūrą);
 • vagystės atveju – policijos pažymą (jei turite).

Atsitikus kitiems draudžiamiesiems įvykiams

Pirmiausia, jei gresia pavojus žmonėms, imkitės visų galimų veiksmų juos apsaugoti. Pagal galimybes panaudokite Jums prieinamas protingas priemones žalai sustabdyti, stenkitės sumažinti nuostolių dydį.

 • Apie įvykį iškart praneškite pagal situaciją reikalingoms tarnyboms.
 • Kuo greičiau apie įvykį praneškite mums pateikdami visą žinomą informaciją apie to įvykio aplinkybes.
 • Saugokite sugadintą turtą, iki atvyks mūsų atstovas. Mūsų paprašyti, sudarykite sąlygas apžiūrėti turtą.
 • Pateikite prašymą atlyginti žalą ir visus turimus dokumentus bei informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį.