Transporto draudimo įvykis

Čia rasite naudingą informaciją, aprašytą veiksmų eigą ir patarimus atsitikus privalomojo ar Kasko draudimo įvykiui. Taip pat sužinosite, kaip teisingai pranešti apie įvykį ir greitai sulaukti reikalingos pagalbos.

Privalomojo draudimo įvykis

Imkitės visų įmanomų priemonių nelaimei sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišsiplėtotų gaisras ir kt. Užpildykite eismo įvykio deklaraciją arba, jei būtina, iškvieskite pagalbą (policiją, medikus, avarinę tarnybą). Įvykus eismo įvykiui galite nekviesdami policijos pareigūnų tęsti kelionę, savarankiškai užpildę eismo įvykio deklaraciją.

Eismo įvykio deklaracija

Pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti tik tuomet, jei:

 • eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužaloti žmonės;
 • eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas;
 • įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala (pvz.: stulpas, šviesoforas, tvora ar kita);
 • bent vienas iš įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kaltės.

Visais kitais atvejais galite tiesiog užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Deklaracijų blankus gausite bet kurioje mūsų atstovybėje.

Eismo įvykio deklaraciją pildykite:

 • kai nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • jei nėra sugadinto kito turto (stulpo, tvoros ir pan.) arba yra jo savininkas;
 • jei sutariate dėl kaltės, jei eismo įvykyje dalyvavo 2 ir daugiau transporto priemonių, reikia pildyti atskiras deklaracijų formas kiekvienam nukentėjusiajam. Kiekvienoje deklaracijos formoje turėtų būti nurodytas eismo įvykio kaltininkas ir nukentėjusi transporto priemonė. Schemoje būtina nurodyti kiek ir kokios transporto priemonės susidūrė.

Eismo deklaracijos pavyzdys.

NAUJIENA! Eismo įvykį galite užregistruoti išmaniai mobiliuoju telefonu per draudimoivykiai.lt.
Daugiau informacijos rasite https://www.cab.lt/paslaugos

Ką daryti su užpildyta deklaracija

Jeigu užpildote deklaraciją pats, vieną deklaracijos kopiją pasilikite sau, o kitą atiduokite kitam eismo įvykio dalyviui. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas turite pateikti ją mums. Jei esate nukentėjusysis eismo įvykio metu, turite kreiptis į tą draudimo įmonę, kurioje apdraustas įvykio kaltininkas.

Dažnos klaidos pildant deklaraciją

 • nukentėjęs pasirašo dviejose vietose (14 ir 15 laukeliuose), nors turi pasirašyt tik 15 laukelyje;
 • eismo įvykio dalyviai visai nepasirašo deklaracijos;
 • neužpildoma įvykio aplinkybių skiltis (12 laukelis);
 • užpildžius 12 skilties 1 arba 2 langelius, būtinai reikia išbraukti nereikalingą aplinkybę (pvz. *stovint / sustabdžius);
 • abu dalyviai nenurodo savo elektroninio pašto, kartais net ir telefono – tai ypač svarbi informacija norint operatyviai susisiekti dėl išmokos mokėjimo;
 • vienas eismo įvykio dalyvis pasiima abi deklaracijos kopijas.

Ką daryti, jei neturiu eismo įvykio deklaracijos blanko?

Eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija, o eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių.

Svarbu! Eismo įvykio kaltininkas turi savo parašu patvirtinti, kad pripažįsta kaltę.

 

Kur kreiptis, jei sukėliau eismo įvykį?

Per 3 darbo dienas praneškite mums apie įvykį internetu. Pateikite užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba policijos pirminę pažymą ir vairuotojo pažymėjimą.

Svarbu! Praneškite mums apie eismo įvykį, kai neaišku, kuris eismo įvykio dalyvis yra dėl jo atsakingas.

Ką daryti eismo įvykiui atsitikus užsienyje?

Draudžiamajam įvykiui nutikus užsienyje rekomenduojame visais atvejais kreiptis į policiją. Nors eismo įvykio deklaraciją (angl. European Accident Statement) galima pildyti daugumoje Europos valstybių, jų teisės aktai gali skirtis nuo Lietuvos. Taip pat daug kur numatytas privalomas policijos pareigūnų atvykimas į eismo įvykio vietą, jei bent vienas vairuotojų yra užsienietis.

Jei esate tikras dėl savo kaltės, pildydami deklaraciją 14 punkte pripažinkite savo kaltę: „Aš dėl įvykio kaltas“ (angl. „I am responsible for the accident“) ir pasirašykite.

Jei nėra akivaizdu, kas kaltas dėl nutikusio eismo įvykio, siūlome neprisiimti atsakomybės ir nepasirašyti jokių dokumentų, išskyrus eismo įvykio deklaraciją – pasirašykite tik deklaracijos viduryje (15 punktas), nepasirašinėkite pakraščiuose – šiuo atveju apie kaltumą palikite spręsti draudimo bendrovei.

Deklaracijos tekstas yra vienodas visomis kalbomis, kuriomis deklaracija yra išleista, todėl jei turite lietuvišką jos variantą – žinosite klausimų reikšmes ir jos variante užsienio kalba.

Jei dokumento tekstas Jums nėra aiškus, jo nepasirašykite ir reikalaukite, kad jis būtų paaiškintas. Jei manote, kad deklaracijoje surašyta informacija yra neteisinga – prašykite, kad ji būtų ištaisyta. Tačiau jei nuspręsite neteisingai surašytą deklaraciją pasirašyti – pastabų laukelyje būtinai įrašykite tekstą „Sign, but do not agree” („Pasirašau, bet nesutinku“). Jei deklaracijos tekstas Jums nėra aiškus, pastabų laukelyje įrašykite „Sign, but do not understand” („Pasirašau, bet nesuprantu“).

Užsirašykite kito eismo įvykio dalyvio duomenis:

 • transporto priemonės modelį, markę, valstybinį numerį;
 • transporto priemonės savininko ir vairuotojo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį;
 • draudimo bendrovės rekvizitus, poliso numerį ir seriją;
 • jei įmanoma, pasiimkite kito eismo įvykio dalyvio vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo kopiją;
 • jei įmanoma, nufotografuokite eismo įvykio vietą ir sugadintas transporto priemones.

Jei sukėlėte eismo įvykį

Per 3 darbo dienas praneškite apie įvykį internetu:

 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba policijos pažymą;
 • vairuotojo pažymėjimą; transporto priemonės techninės apžiūros taloną; transporto priemonės registracijos dokumentą;
 • įvykio aplinkybių paaiškinimą jame nurodant tikslią įvykio datą, vietą, kito eismo įvykio dalyvio modelį, markę, valstybinį numerį, transporto priemonės savininko ir vairuotojo vardą pavardę, adresą ir telefono numerį, draudimo bendrovės rekvizitus, poliso numerį ir seriją, paaiškinime būtinai nubraižykite įvykio schemą;
 • įvykio vietos ir sugadintų transporto priemonių nuotraukas.

Jei nukentėjote nuo užsienio draudimo bendrovėje apsidraudusio kliento

Jeigu gyvenate užsienyje ir/ar artimiausiu laiku nesiruošiate grįžti į Lietuvą bei Jūsų transporto priemonė bus remontuojama užsienyje, per 3 darbo dienas kreipkitės į užsienio draudimo bendrovę, kurioje drausta eismo įvykio kaltininko transporto priemonė.

Jeigu artimiausiu metu planuojate grįžti arba jau grįžote į Lietuvą, per 3 darbo dienas kreipkitės į eismo įvykio kaltininko atstovą pretenzijoms nagrinėti Lietuvoje. Atstovų sąrašą rasite LR transporto priemonių draudikų biuro internetiniame puslapyje www.cab.lt.

Jeigu eismo įvykio kaltininko atstovas yra mūsų draudimo BENDROVĖ arba kaltininko atstovo Lietuvoje nėra, dėl patirtos žalos atlyginimo rekomenduojame per 3 darbo dienas pranešti apie įvykį internetu ir pateikti:

 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba policijos pažymą;
 • vairuotojo pažymėjimą; transporto priemonės techninės apžiūros taloną;
 • transporto priemonės registracijos dokumentą; transporto priemonę apžiūrai;
 • eismo įvykio kaltininko civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją.

Neremontuokite sugadinto turto, nesuderinę su mūsų atsakingu darbuotoju.

Jei nukentėjote nuo užsienio piliečio, neapsidraudusio civilinės atsakomybės draudimu, dėl žalos atlyginimo kreipkitės į Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biurą www.cab.lt arba į tos šalies, kurioje įvyko eismo įvykis, draudikų biurą.

Kur kreiptis, jei nukentėjau eismo įvykyje?

Jei eismo įvykio metu sugadinta transporto priemonė

Praneškite apie įvykį mums internetu ir pateikite:

 • eismo įvykio deklaraciją arba pirminę policijos pažymą;
 •  transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • apgadintos transporto priemonės nuotraukas;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Neremontuokite sugadintos transporto priemonės, nesuderinę su mūsų atsakingu darbuotoju.

Jei eismo įvykio metu sugadintas kitas turtas (pvz. tvora, ženklas, stulpas ar kita)

Praneškite apie įvykį mums internetu ir pateikite:

 • užpildytą eismo įvykio deklaraciją arba policijos pažymą;
 • sugadintų daiktų sąrašą;
 • sugadinto turto nuosavybės dokumentus (jei turite);
 • sugadinto turto nuotraukas;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Neremontuokite sugadinto turto, nesuderinę su mūsų atsakingu darbuotoju.

Jei eismo įvykio metu buvo sužalotas žmogus

Praneškite apie įvykį mums internetu ir pateikite šiuos dokumentus žalai atlyginti:

 • Policijos pažymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • gydymo įstaigų išrašus iš Jūsų ambulatorinės kortelės, medicinines pažymas apie eismo įvykio metu patirtus sužalojimus, paskirtą gydymą bei gydymo trukmę;
 • gydymo išlaidas patvirtinančius dokumentus (kvitus, sąskaitas);
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Jeigu eismo įvyko metu žmogus neteko gyvybės

Praneškite apie įvykį mums internetu ir pateikite šiuos dokumentus žalai atlyginti:

 • Policijos pažymą ir/ar nutarimą iš policijos Jus pripažinti nukentėjusiuoju;
 • ryšio su nukentėjusiuoju patvirtinantį dokumentą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus;
 • mirties liudijimo kopiją;
 • dokumentus, patvirtinančius laidotuvių išlaidas: kvitus, sąskaitas.

Jei eismo įvykio metu asmenys, turėję teisę į išlaikymą (pvz. vaikai),  neteko pajamų ar patyrė neturtinę žalą

Praneškite apie įvykį mums internetu ir pateikite šiuos dokumentus žalai atlyginti:

 • Policijos pažymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus;
 • santuokos liudijimą;
 • vaikų gimimo liudijimus;
 • dokumentus, patvirtinančius teisę į išlaikymą;
 • pažymą iš mirusiojo darbovietės apie paskutinių 3 mėnesių pajamas.

Pakaitinio automobilio nuomos sąlygos

Siekdami padėti išvengti nesusipratimų ar papildomų išlaidų, pateikiame svarbiausią informaciją, norint išsinuomoti pakaitinį automobilį po eismo įvykio. Ši informacija taikoma tik klientams, kurie nukentėjo nuo eismo įvykio kaltininko, apdrausto privalomuoju draudimu mūsų bendrovėje. Klientai, turintys Kasko draudimą, dėl pakaitinio automobilio suteikimo turi skambinti mums trumpuoju numeriu 1626 bei pasirinkti „Pagalba kelyje“.

Kam atlyginama pakaitinio automobilio nuoma?

Jei transporto priemonė remontuojama remonto įmonėje ar remontas netikslingas dėl didelių sugadinimų ir neturite kitos nuosavos transporto priemonės, o be pakaitinės transporto priemonės patirsite didelius nepatogumus, mobilumo apribojimus greitai nuvykti į reikiamą vietą ar papildomas išlaidas. Atvejai, kai transporto priemonė jums reikalinga darbui, nuvykti į darbą ar mokslus, vežti vaikus į darželį ar mokyklą, prižiūrėti artimuosius, gyvenate toliau už miesto centro bei panašios situacijos, dėl kurių būtina kita transporto priemonė.

Kokia yra paros kaina ir kokią transporto priemonę galite nuomotis?

Kompensuojama pakaitinio automobilio nuomos paros kaina ne aukštesnės klasės nei analogiško apgadintam jūsų automobiliui, kurio nuomos kaina turi atitikti protingas, rinkoje esančias vidutines nuomos išlaidas. 

Kas yra vidutinės nuomos išlaidos?

Atlyginamos vidutinės rinkoje esančios paros nuomos išlaidos. Palyginimui, vidutinės klasės lengvosios transporto priemonės nuomos paros kaina yra 25 – 30 EUR su PVM. Nuomojantis aukštesnės klasės nei vidutinė, tačiau ne aukštesnės klasės nei analogišką sugadintajam pagal markę, modelį, pagaminimo metus automobilį, nuomos paros kaina privalo atitikti rinkoje esančias kainas. Tais atvejais, kai nuomojamasi aukštesnės klasės nei priklauso, nuoma didesnėmis kainomis gali būti nekompensuojama ar kompensuojama dalinai.

Svarbu! Jei transporto priemonė po eismo įvykio eksploatuotina, remontui turite vykti tik tuomet, kuomet remonto įmonė iškart galės pradėti remonto darbus, nebus laukiama eilėje, kol pradės remontą, ir bus užsakytos bei gautos keičiamos dalys, jei tokių yra.

Koks laikotarpis kompensuojamas?

Nusprendus nuomotis pakaitinį automobilį, draudimo bendrovė atlygina už faktinį būtinąjį remonto laiką, kuris reikalingas suremontuoti jūsų automobilį remonto įmonėje.
Pakaitinio automobilio nuomos laikotarpis apskaičiuojamas pagal būtinąjį transporto priemonės remonto laiką, atsižvelgiant į remonto įmonės sudarytą remonto darbų sąmatą pagal joje nurodytą faktiškai reikalingą remontui atlikti remonto darbų trukmę. Turite žinoti iš anksto, kad pailgėjęs nuomos laikotarpis, kuris nėra pagrįstas ir nebūtų atsiradęs, jei remonto įmonė būtų dėjusi visas galimas pastangas remontą atlikti laiku, pagal jų pačių sudarytą remonto darbų sąmatą, ir kuris atsirado dėl remonto įmonės kaltės, nėra kompensuojamas ar kompensuojamas dalinai. Palyginimui, įprastai kompensuojamas nuomos laikotarpis, jei sugadinta iki trijų dalių, kurias reikia remontuoti ir dažyti, remonto trukmė iki 3 – 5 d. d. Sugadinta iki 5 dalių, remonto trukmė iki 5 – 8 d. d. Daugiau nei 5 dalys, remonto trukmė gali būti virš 8 d. d.

Jei remontas netikslingas?

Jei transporto priemonė sugadinta nepataisomai, nuomotis galite iš karto tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir atliekant faktinį remontą remonto įmonėje. Apie nuomos pradžią prašome informuoti mus el. paštu [email protected], laiško temoje nurodant žalos Nr., kad kaip galima skubiau galėtume įvertinti ir jus informuoti, koks kompensuotinas nuomos laikotarpis bei kitos sąlygos priklauso. 

Ar galiu pasinaudoti alternatyvomis pakaitiniam automobiliui?

Vietoje pakaitinio automobilio galite pasirinkti trumpalaikės nuomos paslaugas teikiančias įmones, tokias kaip „City bee“, „Bolt“, „Spark“, taip pat taxi ar viešojo transporto paslaugas.

Ką turite pateikti po nuomos ar patyrus kitas išlaidas?

Po nuomos ar pasinaudojus kitomis paslaugomis, prašome pateikti išlaidas įrodančius dokumentus: 

- ne aukštesnės klasės, kaip analogiško apgadintajam pakaitinio automobilio nuomos sutartį, pasirašytą su automobilį išnuomojusia įmone;
- PVM sąskaitą faktūrą už automobilio nuomą;
- paslaugos apmokėjimo kvitą ar bankinio pavedimo kopiją;
- čekius, banko sąskaitų išklotines, kai patirtos išlaidos susijusios su trumpalaike nuoma, taxi, viešuoju transportu ar panašiai.

Jei neturite galimybės išsinuomoti patys, tokiu atveju prašome su mumis susisiekti el. paštu [email protected], laiško temoje nurodant žalos Nr. bei trumpai aprašant situaciją.

Jei turite abejonių, ar bus atlygintinos pakaitinio automobilio nuomos išlaidos, arba turite kitų klausimų, susijusių su nuomos sąlygomis, į mus galite kreiptis el. paštu [email protected], laiško temoje nurodant žalos Nr. ir trumpai aprašant situaciją ar turimus klausimus.

 

Kasko draudimo įvykis

Pirmiausia, jei gresia pavojus žmonėms, imkitės visų galimų veiksmų juos apsaugoti. Pagal galimybes panaudokite Jums prieinamas protingas priemones žalai sustabdyti, stenkitės sumažinti nuostolių dydį. Kuo greičiau apie įvykį praneškite mums ir pasidalinkite su mumis visa žinoma informaciją apie įvykio aplinkybes.

Kur kreiptis atsitikus įvykiui?

Praneškite internetu 

Apie Kasko įvykį galite pranešti internetu, o registruodami savitarnoje, tai padarysite dar greičiau, nes dalis informacijos (draudimo sutarties numeris, kontaktiniai duomenys) užsipildys automatiškai.

Pranešdami apie įvykį internetu pateikite šiuos dokumentus žalai atlyginti:

 • eismo įvykio deklaraciją arba teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų išduotą pažymą (jei kviesta policija);
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • sugadintos transporto priemonės nuotraukas;
 •  išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Jei transporto priemonė po įvykio nevažiuoja – kvieskite techninę pagalbą kelyje telefonu 1626 (iš užsienio +370 5 2721626). Nepradėkite remonto darbų ne mūsų partnerio servise iki to laiko, kol mūsų ekspertai arba partneriai nebus atlikę apdraustos transporto priemonės apžiūros.

Jei dužo stiklas

Pranešdami apie įvykį internetu pateikite:

 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą;
 • vairuotojo pažymėjimą (jei įvykis įvyko valdant transporto priemonę);
 • sugadintos transporto priemonės nuotraukas.

Jei iš po pravažiuojančios transporto priemonės ratų iššokę akmenys įskėlė priekinį stiklą, įskėlė priekinius žibintus – policijos kviesti nereikia.

Jei apgadintas tik priekinis stiklas, nedelsdami praneškite apie įvykį mums internetu. Prisiminkite, kad saugos oro pagalvei tvirtas priekinis stiklas yra būtina atrama. Automobilio stiklų draudimas užtikrina, kad daugeliu atveju kompensuosime visas Jūsų išlaidas. Įskilus stiklui, nelaukite dar didesnio įtrūkio – įdaužos remontas užtrunka trumpiau negu viso priekinio stiklo keitimas. Suremontavus įdaužą priekinis stiklas tampa toks pat stiprus kaip ir iki pažeidimo. Nepradėkite remonto darbų ne mūsų partnerio servise iki to laiko, kol mūsų ekspertai arba partneriai nebus atlikę apdraustos transporto priemonės apžiūros.

Atsitikus avarijai

Imkitės visų įmanomų priemonių nelaimei sumažinti – iškvieskite policiją, medicinos ar priešgaisrinę tarnybas, kai tai yra būtina, įjunkite avarinius sugadintos transporto priemonės žibintus arba ant kelio pastatykite avarinį trikampio formos ženklą.

Policiją kvieskite, jei:

 • kelyje įvažiavote į duobę;
 • nuvažiavote nuo kelio ar apsivertėte;
 • atsitrenkėte į elektros stulpą, šviesoforą, kelio ženklą, medį, pastato sieną, tvorą ir pan.;
 • sugadinote kito asmens, kurio eismo įvykio vietoje nėra, turtą;
 • eismo įvykio metu yra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • atsitrenkėte į kitą transporto priemonę ir nesutinkate su kalte.

Užpildykite eismo įvykio deklaraciją ir pranešdami apie įvykį internetu pateikite:

 • eismo įvykio deklaraciją arba teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų išduotą pažymą (jei policija kviesta);
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • vairuotojo pažymėjimą;
 • sugadintos transporto priemonės nuotraukas;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Jei radote apgadintą transporto priemonę

Iškvieskite policiją, kai:

 • įmanoma nustatyti įvykio kaltininką arba yra įvykio liudininkų;
 • teritorija stebima vaizdo kameromis;
 • žinomas transporto priemonę apgadinęs asmuo arba nežinomas asmuo piktavališkai apgadino Jūsų transporto priemonę – išdaužė stiklus, aštriu daiktu subraižė transporto priemonės šonus;
 • transporto priemonę sugadino krentantys daiktai dėl statybos darbų;
 • transporto priemonę sugadino nuo namo stogo nukritęs sniegas ar ledas;
 • užvirto medis, augantis apgyvendintoje teritorijoje;
 • transporto priemonę apgadino bandant ją apvogti arba apvogus;
 • nuostoliai viršija 1500 €.

Po policijos apžiūros imkitės visų įmanomų priemonių, kad žala nepadidėtų, pvz. jeigu išdaužtas stiklas – apdenkite jį, kad neprilytų ar neprisnigtų į transporto priemonės vidų ir pan. Iškvieskite priešgaisrinę tarnybą, kai transporto priemonėje kilo gaisras. Praneškite prekybos centro administracijai arba apsaugos darbuotojui, jeigu transporto priemonė apgadinta nuo prekių vežimėlio.

Policijos kviesti nereikia, kai transporto priemonė apgadinta dėl gamtos jėgų: liūties, krušos, audros, potvynio, žaibo poveikio (kai ant transporto priemonės ar jos dalių yra matoma tiesioginės žaibo iškrovos vieta ir pažeistų detalių apdegimai, apanglėjimai); taip pat užvirtus medžiui nuosavoje arba neapgyvendintoje teritorijoje.

Pranešdami apie įvykį internetu pateikite:

 • jei buvo kviesta policija – teisėsaugos institucijų išduotą pažymą;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 •  vairuotojo pažymėjimą (jei įvykis įvyko valdant transporto priemonę);
 • apgadintos transporto priemonės nuotraukas;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Jei įvyko vagystė ar apiplėšimas

Jei transporto priemonė apvogta, nedelsiant kvieskite policiją. Po policijos apžiūros imkitės visų įmanomų priemonių, kad žala nepadidėtų: jeigu išdaužtas stiklas apdenkite jį, kad neprilytų ar neprisnigtų į transporto priemonės vidų ir pan.

Pranešdami apie įvykį mums internetu:

 • teisėsaugos institucijos išduotą pažymą (jei buvo išduota);
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • apgadintos transporto priemonės nuotraukas.

Jei pavogta automagnetola su nuimamu skydeliu, pateikiant transporto priemonę apžiūrai turėkite automagnetolos viršutinį skydelį. Nepradėkite remonto darbų ne mūsų partnerio servise iki to laiko, kol mūsų ekspertai arba partneriai nebus atlikę apdraustos transporto priemonės apžiūros.

Jei transporto priemonė pavogta, nedelsiant kvieskite policiją ir praneškite apie įvykį mums internetu:

Pranešdami įvykį internetu pateikite:

 • policijos pažymą, patvirtinančią automobilio vagystę;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą; 
 • visus turimus transporto priemonės originalius, t. y. tinkamus apdraustai transporto priemonei atrakinti, užvesti, užrakinti elektroninių ir mechaninių raktelių komplektus, apdraustų muzikos grotuvų valdymo nuimamus skydelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultus, kitų sumontuotų apsaugos priemonių valdymo įtaisus arba oficialiais dokumentais įrodyti policijoje jų buvimą;
 • įrengtų apsaugos priemonių dokumentus.

Paaiškėjus pavogtos transporto priemonės buvimo vietai, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paaiškėjimo fakto apie tai raštu pranešti mums.

Jei įvykis atsitiko užsienyje

Draudžiamajam įvykiui nutikus užsienyje, imkitės visų įmanomų priemonių nelaimei sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišsiplėtotų gaisras ir kt. Užpildykite eismo įvykio deklaraciją arba, jei būtina, iškvieskite pagalbą (policiją, medikus, avarinę tarnybą).

Automobilio remontą atlikite tik tiek, kiek tai reikalinga vienkartiniam transportavimui užtikrinant saugų eismą. Transporto priemonę nugabenkite iš įvykio vietos iki artimiausios remonto dirbtuvės ar stovėjimo aikštelės Lietuvoje. Jei remonto suma neviršija 1.500,00 €, prieš pradėdami remontą, nufotografuokite sugadinimus ir nuotraukas perduokite mums. Jei remonto kaštai viršija 1.500,00 €, remontą galite atlikti tik suderinę remonto darbų apimtis ir sąlygas su mumis.

Reikalavimai nuotraukoms

 • nuotraukos su pilnu automobilio vaizdu, kuriose matytųsi valstybinis numeris iš visų keturių automobilio kampų 1, 2, 3, 4 pav.
 • apgadintų dalių nuotraukos, kuriose aiškiai būtų matomi apgadinimai 5, 6, 7, 8 pav.
 • nuotrauka su identifikavimo (kėbulo) numeriu 9 pav.
 • nuotrauka su spidometro parodymais (kilometražas) 10 pav.