Informacijos apie pažeidimus ADB „Gjensidige“ teikimas

Už pranešimų apie pažeidimus ADB „Gjensidige“ pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau - Įstatymas) valdymą yra atsakingas Prevencijos skyriaus vadovas Baltijos šalims.

Jei turite informacijos apie rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus ADB „Gjensidige“, raginame apie tai pranešti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma el. pašto adresu report@gjensidige.lt. 

Asmenims, svarstantiems teikti ir pateikusiems informaciją apie pažeidimą, konfidencialios konsultacijos teikiamos susisiekiant el. pašto adresu report@gjensidige.lt.

Nurodytais būdais galite pateikti pranešimus dėl:

• pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
• žmogaus teisių pažeidimų;
• pavojaus aplinkai;
• kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
• neteisėtos veiklos finansavimo;
• neteisėto ar neskaidraus lėšų ar turto naudojimo;
• turto įgijimo neteisėtu būdu;
• padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
• pažeidimų, nurodytų nacionaliniuose  patvirtintuose sąrašuose, parengtuose atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
• kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
• pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta SESV 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimai, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
• pažeidimų finansinių paslaugų, produktų ir rinkų, taip pat pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse;
• pažeidimų gaminių saugos ir atitikties srityse;
• kitų pažeidimų.

Nuo pranešimo apie pažeidimą pateikimo dienos yra draudžiama prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, taip pat prieš jo šeimos narius, giminaičius, kolegas, dirbančius ADB „Gjensidige”, imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių dėl pranešimo pateikimo (Įstatymo 10 str. 1 d.): 

• laikinai nušalinti jį nuo pareigų;
• atleisti jį iš darbo;
• sustabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą;
• nepakeisti terminuotos darbo sutarties į neterminuotą darbo sutartį, kai darbuotojas turi teisėtų lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas;
• nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti anksčiau laiko;
• bauginti;
• imtis prievartos;
• priekabiauti, apriboti galimybę dalyvauti anksčiau įprastoje formalioje ar neformalioje veikloje ar pašalinti iš jos;
• diskriminuoti; 
• grasinti susidoroti; 
• apriboti karjeros galimybes; 
• sustabdyti mokymus;
• sumažinti darbo užmokestį;
• nepagrįstai pakeisti darbo laiką, arba nepagrįstai pavesti papildomas užduotis ar perduoti jas atlikti kitiems asmenims;  
• kelti abejones dėl kompetencijos; 
• neigiamai vertinti veiklos rezultatus arba teikti neigiamą atsiliepimą apie darbuotoją;
• perduoti tretiesiems asmenims neigiamą informaciją apie jį, dėl kurios ateityje asmuo gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje;
• skirti ar taikyti bet kokias drausmines nuobaudas ar kitas sankcijas (įskaitant finansines sankcijas);
• daryti žalą (įskaitant žalą asmens reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose);
• daryti finansinius nuostolius (įskaitant verslo ir pajamų praradimą);
• nutraukti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartį anksčiau laiko; 
• siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus;
• taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones. 

 
Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių

Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per bendrovės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis turi teisę pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai (toliau – Kompetentinga institucija), kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju (Įstatymo 11 str. 3 d.)

Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir Įstatymo 10 straipsnio  3 dalyje nurodyti asmenys dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.  (Įstatymo 11 str. 5 d.)

Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens teisės ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymas

Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, bendrovės konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį (kai informacija paskelbiama viešai), taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas Kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.
 
 

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

 

Pranešimo apie pažeidimą pildymo forma