Privatumo politika ir slapukai

Kviečiame susipažinti su mūsų privatumo politika, suteikiančia aiškumo apie tai, kaip internete naudojama Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją (AII). Čia pateikiame informaciją apie tai, kaip mes renkame, naudojame, saugome ir kitaip tvarkome Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją mūsų svetainėje.

Privatumo politika ir asmens duomenys

Mes, ADB Gjensidige (toliau – „Gjensidige“ arba bendrovė), pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kaip mes dirbame su asmens duomenimis?

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ar kita). Kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys. „Gjensidige“ surinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui.

Pirmiausia, naudojame savo klientų asmens duomenis siekdami suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus. Taip pat mums gali reikėti asmens duomenų šiais tikslais:

 • Draudimo tarpininkų sąrašo duomenims tvarkyti;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant rinkos tyrimus;
 • Telefoniniams pokalbiams įrašyti (siekiant telefonu vykdyti draudimo žalos bylų administravimą, draudimo sutarčių sudarymą ir vykdymą).

„Gjensidige“ yra Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (www.ada.lt) registruota asmens duomenų valdytoja, kuri atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Teisinis pagrindas

„Gjensidige“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „Gjensidige“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Gjensidige“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Paprastai teisinis pagrindas valdyti asmens duomenis yra sutartis su „Gjensidige“ (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimas turi būti aiškus, savanoriškas, aiškiai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie aiškų duomenų panaudojimo tikslą.

Asmens duomenų rinkimas

„Gjensidige“ paprastai gauna asmens duomenis iš pačių klientų. Kartais informaciją renkame iš kitų šaltinių, tokių kaip viešosios ar privačios institucijos ir registrai.

Mes taikome ypač griežtus prieigos prie ypatingų asmens duomenų reikalavimus.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

„Gjensidige“ yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis „Gjensidige“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą duomenų tvarkytojų kategorijų:

 • Draudimo tarpininkai (brokeriai, agentai ir priklausomi tarpininkai) – kurie duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti sutartis su klientais;
 • Draudimo žalų administravimo parneriai – kurie duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą;
 • Informacinių technologijų kompanijos – kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • Perdraudimo kompanijos – kurios duomenis tvarko, kad perdraustų Bendrovės apdraustas draudimo rizikas;
 • Skolų išieškojimo bendrovėms – „Gjensidige“ turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/liudijimą.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą kliento ir „Gjensidige“ santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti „Gjensidige“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Gjensidige“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
 • kreiptis į „Gjensidige“ su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;
 • kreiptis į „Gjensidige“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Gjensidige“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Gjensidige“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Gjensidige“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu – el. paštu: info@gjensidige.lt; žodžiu – telefonu 1626 (skambinantiems iš užsienio +370 5 2721626); paštu Žalgirio g. 90, Vilnius.

Nepavykus išspręsti klausimo su „Gjensidige“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.

Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (cookies) – maži failai, kurie Jums leidus perkeliami į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio slapukų rikmeną per Jūsų interneto naršyklę. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti Jūsų naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją.

Slapukus naudojame tam, kad:

 • atsimintume ir apdorotume prekes, esančias pirkinių krepšelyje;
 • suprastume ir išsaugotume naudotojo prioritetus vėlesniems apsilankymams;
 • rinktume informaciją apie reklamas; rinktume bendrus duomenis apie svetainės duomenų srautą ir svetainės sąveiką, kad ateityje galėtume pagerinti naudojimąsi svetaine ir pateikti naudingų priemonių;
 • Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti / įjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.. Norėdami nustatyti reikiamas/norimas slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:

Mozilla Firefox Google Chrome

Internet Explorer

Safari